BKFR Vedtekter

Vedtatt på BKFRs årsmøte 7. mars 2017 og godkjent av NBKs landsmøte 16. juni 2017.

§ 1: BKFRs ORGANISASJON

BILDENDE KUNSTNERES FORENING – ROGALAND (BKFR) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Rogaland.

BKFR er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.

BKFR er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.

§ 2: FORMÅL

BKFR skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Rogaland.

§ 3: MEDLEMSKAP

§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til BKFRs styre.

Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere som er bosatt eller har tilknytning til Rogaland, og som oppfyller vedtatte opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte. Medlemskap i BKFR medfører automatisk medlemskap i NBK. Søknader hvor søker ikke har fagutdanning med master innen billedkunst/samtidskunst/kunst, vil bli vurdert av BKFRs kunstfaglige råd.

§ 3-2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både BKFR og NBK. Kontingentene innbetales til NBK. Kontingenten til BKFR fastsettes av årsmøtet.

Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i BKFR. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til BKFR.

§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i Rogaland har rett til opptak uten ny vurdering når de har vært medlem i en annen distriktsorganisasjon.

§ 3-4. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at BKFR kan forhandle om og inngå kollektive avtaler med myndigheter og lokale brukere i Rogaland. Fullmakten er ikke-eksklusiv.

§ 4: BKFRs ORGANER

Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§ 8), Kunstfaglig råd (§ 9) og

Fondstyret (§ 10)

§ 5: ÅRSMØTET

§ 5-1. Årsmøtet
Årsmøtet er BKFRs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for BKFRs medlemmer.

§ 5-2. Frister

Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 måneder før møtet. Saker til Årsmøtet fremmes til Styret og må være innkommet 4 uker før Årsmøtet.

Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp på Årsmøtet.

§ 5-3. Årsmøtet

Alle medlemmer av BKFR har rett til å møte på Årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når, det er lovlig innkalt. Dersom Årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett fremmøte, men kan bare behandle saker som var fremmet til det ordinære Årsmøtet.

§ 5-4. Observatører

Inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett.

§ 5-5. Konstituering av Årsmøtet

Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av møteleder, to referenter og to representanter til å godkjenne referatet.

§ 5-6. Årsmøtesaker

Årsmøtet behandler:

– Styrets årsberetning

– Regnskap med revisjonsberetning

– Fondsstyrets årsberetning og regnskap

– Saker fremmet av eller gjennom Styret

– Handlingsprogram for kommende periode

– Budsjett for kommende periode

– Fastsettelse av medlemskontingent

– Valg

– Oppnevninger

§ 5-7. Valg.
Årsmøtet velger:

Styrets Leder

Styrets medlemmer med vara (3+2)

Kunstfaglig råd (2)

Nominasjonsutvalget med vara (2 + 1)

Revisor

Representanter til alle verv velges for 2 år. Samme person kan ikke velges til flere av organisasjonens organer. Ved alle valg, er det bare medlemmer av BKFR som er valgbare.

§ 5-8. Oppnevninger

Årsmøtet oppnevner

Styremedlemmer med vara til Grafisk Verksted (1+1)

Styremedlemmer med vara til Kunstskolen i Rogaland (1+1)

Representanter med personlig vara til representantskapet i Kunstskolen i Rogaland (3+3)

Styremedlemmer med vara til Rogaland Kunstsenter (2+2)

Representanter med vara til representantskapet i Rogaland Kunstsenter (4+2)

Medlem med vara til Regional innstillingskomite for utstillingsstipend (1+1)

Styremedlem med vara til Vestlandsutstillingen (1+1)

Representant med vara til Kunst i offentlige rom (KIOR) (1+1)

Medlem med vara til Rogaland fylkes utsmykkingsutvalg (1+1)

Medlem med vara til Stavanger kommunes kunstutvalg (1+1)

Medlem med vara til Sandnes kommunes utsmykkingsutvalg (1+1)

Medlem med vara til Haugesund kommunes utsmykkingsutvalg (1+1)

Representanter som oppnevnes til disse organer følger funksjonstid knyttet til vedkommende organ. Ved disse oppnevninger, er det bare medlemmer av BKFR som kan oppnevnes.

§ 6:  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 1/10 av medlemmene, eller et flertall i styret, krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig til styret. Sakspapirer skal følge innkallingen. Kun den eller de saker det blir krevd ekstraordinært årsmøte for kan behandles. Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært årsmøte.

§ 7: STYRET

§ 7-1. Styret er BKFRs øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin nestleder.

§ 7-2. Styret leder og har ansvar for BKFRs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§8), Kunstnerisk råd (§ 9) og Fondstyret (§10)

Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.

§ 7-3. Styret innkalles og sakspapirer sendes ut, i god tid før styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.

§7-4. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmer eller vara, herunder også leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

§7-5. Styret foretar oppnevninger som ikke er tillagt årsmøtet i henhold til § 5-8.

§ 8: NOMINASJONSUTVALGET

§ 8-1. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene, nominere kandidater til valg av styreleder, øvrige styremedlemmer, Nominasjonsutvalget, Kunstfaglig Råd og revisor. Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet.

§ 8-2. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå kandidater til verv som årsmøtet oppnevener til etter § 5-8.

§ 8-3. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte.

§ 8-4. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite.

§ 8-5. Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold.

§ 8-6. Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når alle av utvalgets medlemmer eller varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.

§ 9: KUNSTFAGLIG RÅD

§ 9-1. Kunstfaglig Råd er BKFRs kunstfaglige råd og jury i Rogaland. Kunstfaglig råd er ansvarlig for kunstfaglige vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.

§ 9-2. Kunstfaglig råd består tre medlemmer og en vara. Disse er to medlemmer valgt av årsmøtet etter § 5-7., og et medlem med vara valgt av og blant BKFR styrets medlemmer. I sammensetningen av Kunstfaglig råd skal en faglig spredning innen billedkunstfeltet etterstrebes.

§ 9-3. Kunstfaglig råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Kunstfaglig råds avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.

§ 9-4. Kunstfaglig Råd er beslutningsdyktig når minst 3 av juryens medlemmer eller varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.

§ 10: FONDSTYRET

§ 10-1. Fondstyret skal disponere og forvalte fondene Bjarne Hansens Minnefond og Reiseskisser fra Rogaland

§10-2. Fondstyret består av to medlemmer valgt av og blant BKFR styrets medlemmer.

§ 10-3. Fondet Bjarne Hansens Minnefond består av en testamentarisk gave fra maleren Bjarne Hansen gitt i 1978.

§ 10-4. Fondet Reiseskisser fra Rogaland er basert på overskudd fra en salgsmappe laget i 1983 av syv kunstnere fra syv Nordsjøland.

§ 10-5. Når avkastningen, etter fondstyrets vurdering, har tilstrekkelig med midler tilgjengelig,  tildeles disse som stipend til kunstnere i henhold til fondenes egne retningslinjer.

§ 11: MEDLEMSMØTER

Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer

§ 12: URAVSTEMNING

Styret, kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning. Likeledes kan Årsmøtet eller Ekstraordinært Årsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning.

NBKs Landsmøtevedtak og BKFRs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning.

Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også BKFRs medlemmer.

Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Styret. Årsmøtet fastsetter instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning.

§ 13: OPPLØSNING

For at vedtak om oppløsning av BKFR skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende Årsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidlig besluttes hvorledes BKFRs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres og tilbakeføres medlemmene, og være i samsvar med BKFRs formål.

§ 14: VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter foreløpig godkjenning av NBKs sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de er godkjent på NBKs Landsmøte.